IP Camera Analytical

System metadata

analytical camera HP-97B40PE-AIPA

วีดีโอจับภาพ Metadata

เป็นการวิเคราะห์ คน รถพาหนะ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรโดยจะอธิบายสิ่งที่ผ่านกล้องและกล้องจะนำมาวิเคราะห์โดยระบบAI เช่น วัยของบุคคล เพศ รถยนต์ สีเสื้อ เป็นต้น และยังสามารถมารถค้าหาได้ตามที่ต้องการโดยการการเลือกสิ่งที่ต้องการ

 
 

เมนูการค้นหา

สามารถเลือกสิ่งที่ต้องการหาจากการวิเคราะห์ของกล้อง

HP-97B40PE-AIPA

การทำงานข้อกล้อง HP-97B40PE-AIPA ถูกออกแบบมาใช้ตามสถานที่ผู้คนเยอะ ผู้คนผ่าน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ทางเข้าออกสถานที่ต้องการความปลอดภัย
เพราะง่ายต่อการค้นหาบุคคลกระทำความผิด การค้นรวดเร็วยิ่งขึ้นยิ่งมีข้อมูลจากผู้ต้องการค้นหา ทั่วๆไปจะไม่สามารถระบุเช่น คนใส่เสื้อสีเหลืองไม่ได้จ่างเงินค่าสินค้า
ถ้าใช้ระบบ metadata จะสามารถค้นหาและแสดงบุคคลที่ใส่เสื้อสีที่ค้นหาได้ทันที 

 
 

วีดีโอ ตัวอย่าง การค้นหา

ระบบการใช้งานสามารถเข้าถึงได้งานโดย ไม่ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะให้ยาก ทำผ่านเว็บได้

แสดงผลการค้นหาเบื้องต้น


อธิบายลักษณะบุคคล

ภาพกลางวัน

ภาพกลางคืน


New Version 2022