97Series  (Illumination Mode) การเปิดใช้งานหลอดไฟกล้อง


Illumination Mode

Illumination Mode คือ ปรับการส่องสว่างของกล้อง 97Series รุ่นที่มีโหมด  Illumination Mode สามารถปรับเป็น White light หรือ Infraed ค่าเริ่มต้นของกล้องเป็นโหมด Infraed

White light ภาพตอนกลางคืนเป็นภาพสี

Infraed ภาพตอนกลางคืนเป็นขาวดำ


การปรับหลอดไฟของกล้อง 97Series

 
 


ใน News
ขั้นตอนเปิดใช้งาน P2P ของกล้อง 97 Series