HP-31B20D/RE App iDoor การเเชร์อุปกรณ์

App iDoor การแชร์อุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1

เครื่องหลัก : กด    อุปกรณ์ที่ต้องการแชร์
เครื่องรอง : เข้าหน้า Me


ขั้นตอนที่ 2

เครื่องหลัก : หน้าแสดงภาพเเละปุ่มรีโมท > บนขวา
เครื่องรอง : เข้าหน้า QR Codeขั้นตอนที่ 3

เครื่องหลัก : Devices setting up > บนขวาปุ่มเเชร์
เครื่องรอง : หน้าแสดง QR Code และ IDขั้นตอนที่ 4

เครื่องหลัก : Sharing management > Add to share
เครื่องรอง : หน้าแสดง QR Code และ IDขั้นตอนที่ 5

เครื่องหลัก : Add Share > สแกน QR Code หรือ กรอกเลข ID ของเครื่องรอง

กำหนดสิทธิ์เข้าใช้งาน

Whether to allow localized storage อนุญาตให้เข้าถึงการจัดเก็บข้อมูล > เปิด

Is to allow users to receive push messages อนุญาตรับการเเจ้งเตือนข้อความ > เปิด

เมื่อเซ็ตค่าเรียบร้อยเเล้ว Add to Share


เครื่องรอง : หน้าแสดง QR Code และ IDขั้นตอนที่ 6

เครื่องหลัก : Sharing management แสดงสถานะเครื่องที่เเชร์ Untreated ยังไม่ยอมรับจากเครื่องรอง
เครื่องรอง : เข้าหน้า Notifications > เข้าหน้า Device sharingขั้นตอนที่ 7

เครื่องหลัก : Sharing management แสดงสถานะเครื่องที่เเชร์ Untreated ยังไม่ยอมรับจากเครื่องรอง
เครื่องรอง : หน้า Share or not > Acceptขั้นตอนที่ 8

เครื่องหลัก : Sharing management แสดงสถานะเครื่องที่เเชร์ Agreed ยอมรับจากเครื่องรอง
เครื่องรอง : เข้าหน้า Device list
ขั้นตอนที่ 9

เครื่องหลัก : Sharing management แสดงสถานะเครื่องที่เเชร์ Agreed ยอมรับจากเครื่องรอง
เครื่องรอง : จะมีหน้าอุปกรณ์ที่แชร์ของเครื่องหลักขึ้นมา สามารถใช้งานได้เหมือนเครื่องหลักVideo App iDoor แชร์อุปกรณ์

 
 ใน News
HP-31B20D/RE App iDoor ตั้งค่า Name,icon Remote