Inverter : Central Solar Inverter EP.6
nverter : ทำหน้าที่ในการแปลงไฟฟ้า จาก ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) โดย Inverter จะมีอยู่ 6 ประเภทด้วยกัน อินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงไฟฟ้า DC


Inverter : ทำหน้าที่ในการแปลงไฟฟ้า จาก ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) โดย Inverter จะมีอยู่ 6 ประเภทด้วยกัน อินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงไฟฟ้า DC ที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ ให้กลายเป็นไฟฟ้า AC เพื่อให้สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ โดยในปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมด 6 ชนิด คือ

1. Central Solar Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับโซล่าเซลล์ระบบออนกริด โดยมีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 100 - 2,500 กิโลวัตต์ นิยมนำไปใช้ใช้ ในโซล่าฟาร์ม หรือ PV Plant ขนาดใหญ่ที่มีการติดตั้งกำลังการผลิตที่หลาย ๆ เมกกะวัตต์ แต่มีข้อเสีย คือ หากตัวอินเวอร์เตอร์เสียเพียง 1 ตัว ก็จะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบลดลงเป็นอย่างมาก

2. String Solar Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กที่ใช้สำหรับโซล่าเซลล์ระบบออนกริด โดยมีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 2 - 60 กิโลวัตต์ เป็นอินเวอร์เตอร์ชนิดนี้นิยมนำมาใช้กันภายในบ้าน สำนักงาน โรงงาน และอาคารอื่นๆ โดยทั่วไป

3. Solar Inverter แบบมี Power Optimizer Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้สำหรับโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ที่ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยการเพิ่มอุปกรณ์ Power Optimizer ไปติดตั้งไว้ที่ใต้แผงโซล่าเซลล์ในแต่ละแผง เพื่อช่วยปรับแต่งค่าแรงดันไฟฟ้า DC ที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ให้มีความเหมาะสมขึ้นก่อน จากนั้นจึงส่งต่อมาที่อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้า AC แล้วนำไปใช้งานต่อไป

4. Solar Micro Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์ที่สามารถนำมาใช้ในระบบออนกริด โดยความพิเศษของอินเวอร์เตอร์ชนิดนี้คือ มันถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กมาก สามารถนำไปติดตั้งที่แผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้งานได้เลย โดยสามารถใช้งานได้ 1 ตัวต่อ 1 แผง , 1 ตัวต่อ 2 แผง หรือ 1 ตัวต่อ 4 แผง ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวที่ทางแบรนด์ผลิตออกมา ซึ่งเอาท์พุทที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์ชนิดนี้จะเป็นไฟฟ้าแบบ AC ที่สามารถนำไปต่อใช้งานต่อได้เลย

5. Off Grid Solar Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับโซล่าเซลล์ระบบออฟกริดที่สามารถใช้แปลงไฟฟ้า DC ที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ ให้เป็นไฟฟ้า AC แล้วนำไปต่อใช้งานได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องต่อเชื่อมกับระบบจำหน่ายไฟของทางการไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่ระบบนี้จำเป็นต้องใช้งานร่วมกันกับแบตเตอรี่ และชาร์จเจอร์ เพื่อทำหน้าที่เก็บสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ในภายหลังได้

6. Hybrid Solar Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์ที่นำฟีเจอร์ของทั้งระบบออนกริด และออฟกริดมาใช้งานรวมกันได้ ถือได้ว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานได้สะดวกมากตัวหนึ่งเลย

ก่อนหน้าต่อไป

**หากสงสัยหรือต้องการสอถามข้อมูลสินค้า แนวทางการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่ 020248080

ใน News
การจัดวางแผง Solar Cell EP.5
การจัดรูปแบบ String วางทิศทางต่างๆ การเชื่อมต่อเพื่อทำออกมาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของกระแสไฟฟ้า ทำแบบไหนมาดูกัน