Port Alarm Out ใช้งานอย่างไร

Port Alarm Out ใช้งานอย่างไร

        ตามที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่า หล้งเครื่องบันทึกภาพหรือที่พอร์ตของกล้องหากรองรับ Alarm out แล้ว ก็สามารถต่ออุปกรณ์แจ้งเตือนภายนอกและสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไซเรน อะลาห์ม Auto Door ประตูมอเตอร์ เป็นต้น และโดยปรกติก็จะใช้ฟังก์ชันก์ ของกล้องในการตรวจจับแจ้งเตือนและสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตีเส้น ตีกรอบ ตรวจจับบุุคคลบุกรุกพื้นที่ ตรวจจับใบหน้า จับทะเบียนรถ หรือ สั่งเปิด-ปิดผ่าน App  Superliveplus  

ไดอาแกรมการต่ออลาห์มกล้อง

ใช้งานแจ้งเตือนภายนอกใช้ฟังก์ชันก์ ของกล้องในการตรวจจับแจ้งเตือน หรือ สั่งจาก App  Superliveplus


การเชื่อมต่อปลดล็อคกลอนแม่เหล็ก

ใช้งานฟังก์ชันก์ ของกล้องในการสั่งปลดล็อค หรือ สั่งจาก App Superliveplus


กล้องจับใบหน้า AI ต่อกับคอลโทรลเลอร์ สั่งเปิด Auto Door

ใช้งานร่วมกับกล้องรุ่น HP-97B20PE-AIFR ใช้ฟังก์ชันก์ ตรวจจับใบหน้า เพื่อเปิด Auto Door  หรือ สั่งเปิด Auto Door จาก App Superliveplus


 
 


กล้องจับทะเบียนรถ AI สั่งเปิดไม้กั้น

ใช้งานร่วมกับกล้องรุ่น HP-97B20PE-AILR ใช้ฟังก์ชันก์ ตรวจจับป้ายทะเบียน เพื่อเปิด ไม้กั้น  หรือ สั่งเปิด ไม้กั้น จาก App Superliveplus


 
 


การเชื่อมต่อสั่งเปิดประตูมอเตอร์

ใช้งานฟังก์ชันก์ ของกล้องในการสั่งปลดล็อค หรือ สั่งจาก App Superliveplus


 
 ใน News
มีอะไรอยู่ข้างในตัวกล้องวงจรปิด ???