HIOT-SI01 WiFi Siren Sensor

อุปกรณ์แจ้งเตือนมีหน้าส่งเสียงเมื่อมีการส่งการแจ้งเตือนเข้ามาจากอุปกรณ์ต่างๆ

สเปค Siren wifi sensor

- Wirsless Type 2.4 GHz ระยะใช้งาน 45 เมตรในที่โล่ง
- ติดตั้งภายใน / ความดังของเสียง 90-105 db
- ใช้ถ่าน Battery CR123A-3V 2 ก้อน หรือ Adapter 5V
- ใช้งานบนแอพพลิเคชั่น hiviewIOT
- ระบบการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน
- ขนาด 68x68x33 mm.
- ใช้งานบนแอปพลิเคชัน hiviewIOT