HIOT-SMOKE WiFi Smoke Detector

สเปค HIOT-SMOKE
- Wireless type 2.4 GHz ระยะใช้งาน 45 เมตร (ที่โล่ง)
- ใช้งานบนแอปพลิเคชัน hiviewIOT
- ระบบแจ้งเตือนเข้ามือถือ ทันทีเมื่อมีควันไฟ
- Power Supply DC9V
- Alkaline Battery 6LR61
- Statec Current <10uA
- Alarm Current <100mA
- Alarm Sound >80dB