HIOT-TW01-3CH WiFi Smart Switch 3 ช่อง

Wifi smart switch ( สวิตช์ 3 ช่อง)

                                                                                          สเปค HIOT-TW01-3CH

- Wireless type 2.4 GHz ระยะใช้งาน 45 เมตร (ที่โล่ง)
- รองรับการสั่ง เปิด-ปิด ไฟผ่านแอปพลิเคชัน
-  รองรับการตั้งเวลาเปิด-ปิด ไฟได้
- ใช้ไฟ AC 100V-240V 50/60HZ
- ใช้งานบนแอปพลิเคชัน hiviewIOT