Media converter

การเดินสายระยะไกลๆ ในระยะยาวสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการติดตั้งแบบสัญญาณไร้สาย ได้เพิ่มsolution อื่นเข้าไปได้อีกเช่น อินเตอร์เน็ต ติดกล้องเพิ่มโดยงบประมารที่ต่ำ อุปกรณ์ต่าง ระบบต่างรองรับมากกว่าติดแค่กล้อง 


Media converter

Media converter 

อุปกรณ์แปลงสัญญานไฟเบอร์อ๊อฟติกให้เป็น Lan การที่ใช้ media converter ใช้งานในกรณีระยะสายไกลมากๆ ที่มากกว่า 100เมตรหรือ 250 เมตรขึ้นไป

ตัวอย่างการเดินสายและใช้อุปกรณ์

media converter มีระยะที่แตกต่างกัน การเลือกใช้เอาระยะให้ไกล้เคียงอุปกรณ์มากที่สุด เช่น ระยะสาย 3.5km. เราควรเลือกใช้ media converter ที่มีสเปคระยะทาง ไม่เกิน 5Km. ถ้ามากกว่านั้นนอกจากจะแพงขึ้นและ การทำงานของอุปกรณ์ทำงานหนักมากไปเกินจะทำให้อุปกรณ์เสื่อมไวขึ้นระยะเวลการใช้งานก็ต่ำลง และแน่นอนสายที่ส่งข้อมูลหลักควรเป็นสาย Cat6 ตามระยะที่รูปบอกได้เลยอย่าลืมใส่ตู้แลคด้วยนะ ฝุ่นเยอะแมลง มดจิ้งจกสัตว์ต่างๆเข้าไปอาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้นะครับ..