คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Solar Cell

เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มักมี ลักษณะเฉพาะ เช่นกันกับอุปกรณ์ solar cell อุปกรณ์แต่ละชนิดมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ความหมายก็เช่นกัน เราจะมาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะ

1. Cell (เซลล์)

Cell คือ หน่วยที่เล็กที่สุด คือ ผลึกซิลิคอนที่นำมาขึ้นเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมบนแผงโซล่าเซลล์นั่นเอง โดยใน 1 แผง ก็จะนำหลายๆ เซลล์มาต่ออนุุกรมกัน เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจัจุบันที่มักพบเห็นก็จะมีแผง 60เซลล์(6 x 10 เซลล์) และ 72 เซลล์ (7 x 10 เซลล์)

2. Module (โมดูล)

Module คือ แผงโซล่าเซลล์ คือ การนำหลายๆ เซลล์มาประกอบกันเป็นแผง โดย 1 แผงโซล่าเซลล์ = เรียกว่า 1 โมดูล หรือ 1 แผง เช่น  การต่อแบบผสม คือ การต่อแบบอนุกรมและขนานมารวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งการต่อแบบนี้จะเป็นการเพิ่มทั้งแรงดันไฟและกระแสไฟ แล้วยังส่งผลให้กำลังไฟเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

3. String (สตริง)

String คือการนำหลายๆ โมดููล หรือหลายๆ แผง มาต่ออนุกรมกัน เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าก่อนเข้า Inverter เรียกว่า “สตริง”

String Solar Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กที่ใช้สำหรับโซล่าเซลล์ระบบออนกริด โดยมีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 2 - 60 กิโลวัตต์ เป็นอินเวอร์เตอร์ชนิดนี้นิยมนำมาใช้กันภายในบ้าน สำนักงาน โรงงาน และอาคารอื่นๆ โดยทั่วไป

4. Array (แอร์เรย์)

Array คือ การนำ String มาขนานกัน ก่อนเข้าอินเวอร์เตอร์ (inverter) เพื่อให้ได้กระแสไฟที่เหมาะสมเรียกสตริงที่เข้าอินเวอร์เตอร์ (inverter) ว่า แอร์เรย์ เช่น  การต่อแบบขนาน – คือนำขั้วบวกของโซล่าเซลล์แผงหนึ่งไปต่อกับขั้วบวกของโซล่าเซลล์อีกแผงหนึ่ง และนำขั้วลบแผงหนึ่งไปต่อกับขั้วลบอีกแผงหนึ่ง การต่อแบบนี้จะทำให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่แรงดันเท่าเดิม ตัวอย่างถ้ามีแผงโซล่าเซลล์ตามรูปด้านล่าง 2 แผงนำมาต่อแบบขนานจะได้แรงดันรวมของระบบ 40 โวลต์และกระแสไฟฟ้ารวม 20 แอมป์